Club Captains

Claremount Badminton Club

Kapil Halai07709163549Dipesh Kerai07815065653

Daishara Youth Group

Krishan Halai07742269680Mayur Mayani+44 7724 258736

Daishara Youth Group Ladies

Payal Gopal07903937937Mayur Mayani+44 7724 258736

Kera-Kundanpur Youth Wing

Akshay Patel07940706690Bhavesh Karsan07875661002

Kera-Kundanpur Youth Wing Ladies

Sheela Patel07961888922Bhavesh Karsan07875661002

Kings Badminton Club

Ashwin Patel07857537012Nilesh Khimani07956 327 013

Kingsbury Sports Club

Mayur Patel07967183037Dhiren Raghwani07889961489

Madhapur Sports Club Ladies

Tanisha Halai07432840959Rajesh Madha07779169628

Masters Sports Club

Dhiresh Raghwani+44 7931 795024Pranay Vekaria+44 7852175525

Mandvi Sports Club

Kanti pindoriya07939 865721Lalji hirani07502540640

Naranpur Youth Wing

Mahesh Halai07782102472Bharat Vekaria07976283806